Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2 바흐: 평균율 클라비어 곡집 제2권

대표이미지

앨범이미지

기타 이미지들

주요 아티스트

발매정보

  • 발매일 2008
  • 레이블 Signum UK
  • 카다로그번호 SIGCD123
  • 연주시간 2:34:28
  • 음원 음질 MP3 (320kbps) , FLAC (16bit 무손실)

앨범리뷰

등록된 앨범 리뷰가 없습니다.

이 앨범에 대한 리뷰를 남겨주시면 채택하여 소정의 다운로드 캐시를 드립니다.


트랙정보

DISC 1

이 디스크를 어떻게 할까요?

1 듣기 예약 No. 1 in C major, BWV 870. Praeludium 02:24
2 듣기 예약 No. 1 in C major, BWV 870. Fuga a 3 voci 01:48
3 듣기 예약 No. 2 in C minor, BWV 871. Praeludium 02:22
4 듣기 예약 No. 2 in C minor, BWV 871. Fuga a 4 voci 02:39
5 듣기 예약 No. 3 in C sharp major, BWV 872. Praeludium 02:05
6 듣기 예약 No. 3 in C sharp major, BWV 872. Fuga a 3 voci 03:27
7 듣기 예약 No. 4 in C sharp minor, BWV 873. Praeludium 04:36
8 듣기 예약 No. 4 in C sharp minor, BWV 873. Fuga a 3 voci 02:15
9 듣기 예약 No. 5 in D major, BWV 874. Praeludium 03:43
10 듣기 예약 No. 5 in D major, BWV 874. Fuga a 4 voci 03:25
11 듣기 예약 No. 6 in D minor, BWV 875. Praeludium 01:30
12 듣기 예약 No. 6 in D minor, BWV 875. Fuga a 3 voci 02:15
13 듣기 예약 No. 7 in E flat major, BWV 876. Praeludium 02:43
14 듣기 예약 No. 7 in E flat major, BWV 876. Fuga a 4 voci 02:25
15 듣기 예약 No. 8 in D sharp minor, BWV 877. Praeludium 04:05
16 듣기 예약 No. 8 in D sharp minor, BWV 877. Fuga a 4 voci 04:07
17 듣기 예약 No. 9 in E major, BWV 878. Praeludium 05:28
18 듣기 예약 No. 9 in E major, BWV 878. Fuga a 4 voci 03:12
19 듣기 예약 No. 10 in E minor, BWV 879. Praeludium 03:55
20 듣기 예약 No. 10 in E minor, BWV 879. Fuga a 3 voci 03:17
21 듣기 예약 No. 11 in F major, BWV 880. Praeludium 03:02
22 듣기 예약 No. 11 in F major, BWV 880. Fuga a 3 voci 01:46
23 듣기 예약 No. 12 in F minor, BWV 881. Praeludium 04:28
24 듣기 예약 No. 12 in F minor, BWV 881. Fuga a 3 voci 02:01
25 듣기 예약 No. 13 in F sharp major, BWV 882. Praeludium 03:05
26 듣기 예약 No. 13 in F sharp major, BWV 882. Fuga a 3 voci 03:31

DISC 2

이 디스크를 어떻게 할까요?

1 듣기 예약 No. 14 in F sharp minor, BWV 883. Praeludium 03:06
2 듣기 예약 No. 14 in F sharp minor, BWV 883. Fuga a 3 voci 05:04
3 듣기 예약 No. 15 in G major, BWV 884. Praeludium 02:37
4 듣기 예약 No. 15 in G major, BWV 884. Fuga a 3 voci 01:20
5 듣기 예약 No. 16 in G minor, BWV 885. Praeludium 02:32
6 듣기 예약 No. 16 in G minor, BWV 885. Fuga a 4 voci 03:25
7 듣기 예약 No. 17 in A flat major, BWV 886. Praeludium 03:20
8 듣기 예약 No. 17 in A flat major, BWV 886. Fuga a 4 voci 03:24
9 듣기 예약 No. 18 in G sharp minor, BWV 887. Praeludium 03:47
10 듣기 예약 No. 18 in G sharp minor, BWV 887. Fuga a 3 voci 05:13
11 듣기 예약 No. 19 in A major, BWV 888. Praeludium 02:07
12 듣기 예약 No. 19 in A major, BWV 888. Fuga a 3 voci 01:29
13 듣기 예약 No. 20 in A minor, BWV 889. Praeludium 04:49
14 듣기 예약 No. 20 in A minor, BWV 889. Fuga a 3 voci 02:07
15 듣기 예약 No. 21 in B flat major, BWV 890. Praeludium 08:08
16 듣기 예약 No. 21 in B flat major, BWV 890. Fuga a 3 voci 02:12
17 듣기 예약 No. 22 in B flat minor, BWV 891. Praeludium 03:09
18 듣기 예약 No. 22 in B flat minor, BWV 891. Fuga a 4 voci 06:00
19 듣기 예약 No. 23 in B major, BWV 892. Praeludium 02:11
20 듣기 예약 No. 23 in B major, BWV 892. Fuga a 4 voci 04:31
21 듣기 예약 No. 24 in B minor, BWV 893. Praeludium 02:23
22 듣기 예약 No. 24 in B minor, BWV 893. Fuga a 3 voci 02:00

이 앨범에 대한 생각 (0)

댓글을 갖고 오는 중입니다.